$ sha1sum yaboot-1.3.16.tar.gz
6c87bb041e8dc569b624d99ec5a5d53c8911319f  yaboot-1.3.16.tar.gz